ಆಚಾರ ಪಾಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಬ್ಬರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳು!

0
(0)

ಆಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Please complete the required fields.


Leave a Reply

You do not need to fill in the Name field.